subota, 20. jula 2024.

Izveštaj sa sednice Gradskog veća

Objavljeno: 28. jula 2017.
Facebook
Twitter
LinkedIn

projekat

VALJEVO – Na 32. sednici Gradskog veća grada Valjeva, dnevni red se sastojao iz četiri tačke.
Članovi Gradskog veća su razmatrali Izveštaj o radu JKP ,,Vodovod-Valjevo“ iz Valjeva za 2016. godinu.
Direktor JKP ,,Vodovod-Valjevo“ iz Valjeva Đorđe Milanović je obrazložio ovaj izveštaj rečima: ,,Javno komunalno preduzeće ,,Vodovod Valjevo“ je 2016. godinu završilo sa ostvarenim gubitkom od 29 miliona dinara. Ono što raduje je da je pojačan stepen naplate. On je iznosio 110 posto što znači da je fakturisano 381 milion dinara, a naplaćeno je 419 miliona dinara. Ukupna potraživanja na kraju godine su 361. 560.000 dinara. Obaveze prema EPS-u su smanjene sa 116 miliona dinara na 72 miliona dinara i završen je vodovod u Divcima i vodovod u Zabrdici, projekti koji su trajali više godina. Kada je u pitanju rekonstrukcija i izgradnja, osam kilometara i sto metara je rekonstruisano, urađena je automatska rešetkana postrojenju za preradu otpadnih voda i otvorena je Mikrobiološka laboratorija.“
Član Gradskog veća Žarko Kovač je rekao da je Izveštaj urađen u skladu sa propisima, da su konstatacije u njemu navedene prilično detaljno i dodao da Vodovod nije imao problema što se tiče vršenja svoje primarne delatnosti, isporučivanja vode gradskom naselju bez prekida,  dok je bilo nekih manjih prekida koji se tiču rekonstrukcije vodovodne mreže. Na delu seoskih vodovoda toga je bilo, ali to nije bilo alarmantno. Po Kovaču ovaj izveštaj je bolji od izveštaja za 2015. godinu i zato što su gubici koji su iskazani u ovom izveštaju manji.
,,Postoje gubici u poslovanju. Oni su oko 20 miliona, dok su u 2015. bili oko 50 miliona, ali su u 2013. i 2014. godini bili i oko 100 miliona. Što se tiče imovine preduzeća, ona je bila prilično velika, ali je i mnogo stara, što znači da se u narednim godinama mora puno raditi na investicijama. Primedbe koje su navedene u izveštaju revizora su korektne i konkretne, te se ne mogu zanemarivati. Ima nekih koje su pravne prirode i nekih koje su ekonomske prirode i to se mora malo popraviti do kraja godine“, rekao je Kovač i predložio da se Izveštaj pažljivo pregleda i priprema mesec dana pred predaju, da ne bi došlo do tehničkih grešaka. ,,Ja sam izračunao da je gubitak u mreži, koji pokazuje kolika je starost mreže, i dalje veći od 50 procenata. To je bitan podatak koji je svih ovih godina prikazivan u ovom izveštaju, a ovde nije prikazan. Neophodna su i dopunska sredstva za finansiranje ovog preduzeća, jer samu rekonstrukciju mreže ono, iako to čini, ne može samo da finansira“, dodao je Kovač.
Đorđe Milanović je obrazložio pitanje investicija:
,,Stepen jeste 50 posto, ako pogledamo šta je bilo predviđeno Programom poslovanja, a šta je realizovano, ali radi se o tehničkoj grešci koja se provlači već duži niz godina u samom Programu poslovanja, jer sve ono što je stajalo na poziciji vodosnadbevanja je automatski ubacivano u Plan i program poslovanja Vodovoda. Sve što je trebao da uradi Vodovod je i urađeno.“
Član Gradskog veća Borisav Radojičić je ovaj izveštaj ocenio kao značajan pomak u odnosu na predhodnih nekoliko godina, mada ga ne smatra još dobrim rezultatom.
,, Gubitak je smanjen za 40 posto. Jedan deo smanjenja gubitka je zato što smo prošle godine u četvrtom kvartalu povećali cenu vode, odnosno doveli je na neki nivo, a rezultatu je doprinelo i korišćenje unutrašnjih rezervi u samoj firmi.“ Veliki iznos nenaplaćenih i otpisanih potraživanja je po Radojičiću ono što se godinama u Vodovodu akomuliralo je glavni problem ovog preduzeća. Problem Vodovoda i svih javnih preduzeća je po njemu jer utuženja za male dugove fizičkih lica mnogo više opterećuju u troškovima. Sistem efikasnije naplate, za sva javna preduzeća mora biti tema i mora se rešavati.
Radojičić ne podržava sam način angažovanja izvršitelja jer izvršitelji garđanima uzmu nekoliko puta više od osnovnog duga. Sve mogućnosti unutrašnje rezerve, od kojih je jedna mogućnost reprograma da bi se to naplatilo jednim realnim načinom. On se nadovezao na Kovačev komentar o tehničkim podacima Vodovoda, rekavši da ih je uvek prihvatao sa rezervom, jer se oni godinama pokazuju na nivou 50 posto. Predložio je da Vodovod definiše koliko tačno ima priključaka i dokle smo došli u tom postupku rešavanja i da se na jednom od narednih Veća utvrdi tačan način metodologije kako se meri voda koja je ušla u samu fabriku i način izlaza vode, kao i nabavku nove opreme koja vredi. U cilju objektivnog sagledavanja rezultata sledeće godine, treba u ovoj godini napraviti presek onoga što je urađeno.
Na dobitke se osvrnuo i član Gradskog veća Nikola Popović:
,,Ne postoji jasna metodologija. Ne postoji tačan ulaz u sistem, da se zna koliko je vode isporučeno. Nisu to sve tehnički gubici. Imate dosta netehničkih gubitaka, to jest divljih priključaka. Bitno je to napomenuti, jer je postojala ideja pre par godina da seuzme kredit U iznosu od pet miliona evra od  KF banke, dasedignusveulice u centrugrada, daseizmenjajusvecevi, alimislimdamitimnebimnogodobili. Zatojepotrebnodaseutvrdinovametodologija, dasezaistaizmene ti gubici, da se otkriju ti divlji  priključci kojih je mnogo, jer godinama radnici Vodovoda su radili te priključke van centra grada. Vodovod pokriva široko područje i na mnogo mesta ima takvih gubitaka.“
Milanović je dodao da nije uzeto u obzir da baždarnica jedno vreme nije radila, da vodomeri nisu menjani kad su trebali da se menjaju i da  Vodovod ima oko deset posto gubitka zbog same netačnosti samih vodomera i  očitavanja kao i to da je ove godine raspisan tender di bi se nabavila veća količina vodomera i izvršila ozbiljnija zamena vodomera.
Na predlog Radojičića za uvođenje vodomera sa daljinskim očitavanjem, ili mogućnost formiranja ponude građanima da participiraju u prvoj faziza vodomere ako žele ovu olakšicu, Milanović je odgovorio da bi bilo dobro napraviti za to pilot projekat nekog naselja gde je veća potrošnja i napraviti jasan plan gde bi to bilo isplativo i ukazao da je cena vodomera sa daljinskim očitavanjem 125 evra, a običan vodomer košta četiri hiljade dinara.
Gradsko veće je prihvatilo Izveštaj o radu JKP ,,Vodovod-Valjevo“ za 2016. godinu uz zaključak da je ovo preduzeće odgovorilo osnovnim svojim zadacima zbog kojih je i osnovano, da je postojalo određenih problema u seoskim vodovodima i da se preduzimaju mere da se to reši.
Potom su članovi Gradskog veća, bez rasprave, usvojili predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP ,,Vodovod-Valjevo“ za 2016. godinu. i predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni ,,Kolubara“ Valjevo, što su bile treća i četvrta tačka dnevnog reda današnje sednice.
Borisav Radojičić i gradonačelnik grada Valjeva dr Slobodan Gvozdenović supohvalili Odluku o načinu pokrića gubitka JKP ,,Vodovod-Valjevo“ za 2016. godinu.
Gradsko veće je usvojilo i predlog Rešenja o obrazovanju Radne grupe za izradu Metodologije popisa i procene vrednosti imovine grada Valjeva i načina upravljanja imovinom, što je bila četvrta tačka dnevnog reda.
Zamenica načelnika Odeljenja za imovinske poslove i opštu upravu Milena Tomić je obrazložila predlog ovog rešenja, koje je Veće usvojilo bez rasprave.
„Skupština je na junskoj sednici  usvojila Osnove upravljanja imovinom grada koja  je obavezala Gradsko veće da formira ovu Radnu grupu u roku od  trideset dana i da joj postavi zadatke da uradi metodologiju popisa procene i načina upravljanja imovinom grada.  Taj dokument treba da se uradi i dostavi Gradskom veću u roku od četiri meseca. Ovo je jedna od mera sređivanja oblasti koja se tiče imovine grada gde je najveći problem što imamo evidentiranu imovinu u Katastru, ali ne i njenu procenu vrednosti. Nemamo upisane vrednosti imovine u finansijskim i osnovnim knjigama i to je osnovna primedba i revizora i  naš najveći hendikep“, rekla je Milena Tomić.
Radna grupe za izradu Metodologije popisa i procene vrednosti imovine grada Valjeva i načina upravljanja imovinom je u sledećem sastavu:
Predsednik Komisije
1.    Vladan Jerinić, vd načelnika Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i lokalne poslove
Članovi Komisije
2.    Aleksandar Purić, načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove
3.    Jelica Stojanović, zamennik načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti, finansije, imovinske i inspekcijske poslove
4.    Nikola Radojičić, pomoćnik gradonačelnika za razvoj i unapređenje komunalnih sistema i koordinaciju rada javnih preduzeća
5.    Đorđe Pavlović, sekretar Skupštine grada
6.    Ljiljana Mitrović, sekretar Gradskog veća
7.    Darko Kostić, načelnik Odeljenja za imovinske poslove i opštu upravu
8.    Milena Tomić, Odeljenje za imovinske poslove i opštu upravu
9.    Mirjana Božić, Odeljenje za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove
10.    Vesna Vučićević, Odeljenje za finansije
11.    Milan Trifunović, Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu
12.    Predrag Martinović, Odeljenje za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove
13.    Ljiljana Bojanić, Odeljenje za imovinske poslove i opštu upravu
14.    Predrag Sević, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine
Zadaci Radne grupe su da izradi Metodologiju popisa i procene vrednosti imovine grada Valjeva i načina upravljanja imovinom i da istu dostavi, kao i da vrši koordinaciju poslova, odnosno aktivnosti koje proističu iz odredaba Metodologije.
Rok za izradu Metodologije je 120 dana od dana formiranja Radne grupe, a stručne i administrativne poslove za potrebe Radne grupe obavljaće sekretar Radne grupe Dragana Marinković.
Grad Valjevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *